ข้อสอบ HIS 3303 เทอม 1/2556

ให้เลือกตอบ 4 ข้อ (100 คะแนน)

 

1. ใครเป็นผู้ส่งทอดวัฒนธรรมอินเดียให้แก่สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร

 

2. รัฐโบราณมีลักษณะเฉพาะอย่างไร จงอธิบายโดยยกตัวอย่างประกอบพอสังเขป

 

3. จงสมมติว่าท่านเป็นชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งในสังคม และเขียนบันทึกบอกเล่าเหตุการณ์การล่มสลายของรัฐโบราณรัฐใดรัฐหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

4. เพราะเหตุใดในบางครั้งนักประวัติศาสตร์จะไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เวียดนามรวมกับรัฐต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

5. จงอธิบายปัจจัยที่ทำให้มะละกากลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัจจัยที่ทำให้อาณาจักรนี้ล่มสลายลง

 

6. หลังจากที่ท่านเรียนวิชา HIS 3303 แล้ว ท่านคิดว่าวิชาดังกล่าวนี้สามารถช่วยให้ท่านอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้หรือไม่อย่างไร

Advertisements

One thought on “ข้อสอบ HIS 3303 เทอม 1/2556

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s