ข้อสอบ HIS3502 เทอม 1/2556

ข้อสอบวิชา HIS 3502 เทอม 1/2556

ข้อสอบมี 8 ข้อ ให้นักศึกษาเลือกตอบเพียง 4ข้อ นักศึกษาที่สอบกลางภาคให้เลือกตอบเพียง 2 ข้อ ตั้งแต่ข้อ 5-8

1.จงกล่าวถึงสาเหตุโดยทั่วไปทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม สาเหตุปัจจุบันและผลของการปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ. 1789  มาอย่างละเอียด
2.จงกล่าวถึงการประชุมที่เวียนนาในระหว่างปี 1814 – 1815 ในประเด็นต่อไปนี้

  • สาเหตุที่ก่อให้เกิดการประชุมและบทบาทของตัวแทนของ 5 ชาติมหาอำนาจ
  • ผลของการดำเนินงานตามหลักการในการประชุม 3ข้อ ออกมาเป็นอย่างไร
  • มีผลที่จะเกิดตามมาโดยรวมอย่างไรบ้าง อธิบาย

3. การปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออะไรภูมิหลังที่จะนำไปสู่การเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรอะไรคือสาเหตุที่ทำให้อังกฤษเป็นผู้นำในการปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อนประเทศบนภาคพื้นทวีปยุโรปการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีผลโดยรวมออกมาเป็นอย่างไร
4.ให้นักศึกษาบอกถึงวิธีการรวมอิตาลีโดยคาร์วัวและรัฐบาลอิตาลีจนประสบความสำเร็จสมบูรณ์ในปี1870 โดยให้นักศึกษาบอกถึงขั้นตอน ปัจจัย อุปสรรคและวิธีการดำเนินงานในการรวมชาติมาโดยละเอียด

5.จงบอกสาเหตุที่นำไปสู้การเกิดกลุ่มไตรพันธมิตร หรือ Triple Alliance ซึ่งประกอบไปด้วยเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และอิตาบีโดยเริ่มลำดับจากสาเหตุของการร่วมเป็นพันธมิตรระหว่างเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการีและสาเหตุที่ทำให้อิตาลีเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรด้วยในเวลาต่อมาจนเป็นที่มาของการเกิดกลุ่มไตรพันธมิตรขึ้นในปี 1882

6.จงกล่าวถึงสาเหตุโดยทั่วไปสาเหตุปัจจุบัน และผลของสงครามโลกครั้งที่ 1โดยให้นักศึกษาแยกแยะสมาชิกของแต่ละฝ่ายในระหว่างการเกิดสงครามสาเหตุที่ทำให้อิตาลีและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงคราม สาเหตุที่ทำให้รัสเซียถอนตัวออกจากสงครามและให้บอกผลโดยรวมของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 มาโดยละเอียด

7.จงกล่าวถึงชีวประวัติและวิธีการก้าวขึ้นสู่อำนาจของฮิตเล่อร์จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จได้สำเร็จมาพอสังเชปและให้บอกถึงวิธีการดำเนินโยบายต่าประเทศของฮิตเล่อร์และพรรคนาซีจนนำไปสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่2 ในปี 1939 มาโดยละเอียด

8.จงกล่าวถึงความหมายและลักษณะที่สำคัญของสงครามเย็นสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดสงครามเย็นและผลโดยรวมของการเกิดสงครามเย็นมาโดยละเอียด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s