ข้อสอบ HIS4701 ภาค 2/2556

ให้นักศึกษาเลือกตอบข้อสอบให้ได้ใจความเพียง ๔ ข้อเท่านั้น (ข้อละ ๒๕ คะแนน)

๑. สงครามโลกครั้งที่ ๑ เป็นเหตุที่ทำให้การปฏวัติรุสเซีย ค.ศ. ๑๙๑๗ เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองได้สำเร็จ ท่านคิดเห็นเป็นอย่างไร เพราะอะไร จงอภิปราย
๒. สมัยรัฐบาลคู่ เป็นอย่างไร จงเล่าเหตุการณ์และบอกความสำคัญของสมัย
๓.เมื่อเลนินได้เป็นผู้นำแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐสังคานิยมรุสเซีย – RSFSR รัฐบาลต้องเผชิญปัญหาสำคัญประการใดบ้าง ที่นับว่าเป็นอันตรายอย่างยยิ่งต่ออำนาจรัฐบาล
๔. เลนินประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจใหม่ – NEP ซึ่งขัดต่อหลักการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มีความจำเป็นอย่างไรจึงต้องใช้นโยบายนั้น นโยบายคืออย่างไรและส่งผลประการใด
๕. สงครามเพื่อปิตุภูมิครั้งใหญ่สำคัญอย่างไรในประวัติศาสตร์สหภาพโซเวียต
๖. การพัฒนาประเทศในสมัยสตาลินมีหลักการเป็นอย่างไร แผนพัฒนาห้าปีหลายฉบับที่ประกาศใช้ในสมัยสตาลินคืออย่างไรและประสบผลเพียงใด
๗. การกวาดล้างอย่างขนานใหญ่ ในสมัยสตาลินเกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลอย่างไร
๘. ครุสเชฟสิ้นอำนาจลงเมื่อใด อย่างไร ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าเหตุเกิดจากคามล้มเหลวในการดำเนินนโยบายทั้งภายในและภายนอกประเทศครุสเซฟเอง ให้นักศึกษาอภิปราย
๙. ในสมัยเลียวนิด เบรชเนฟ การปกครองประเทศเป็นอย่างไรจึงชื่อว่าอยู่ในระบบข้ารัฐการ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของสมัยนี้เป็นอย่างไร
๑๐. สหภาพโซเวียตต้องล่มสายลงในสมัยกอร์บาชอฟ ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุที่สำคัญ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s