รวมประกาศและคำสั่ง ของ คสช. ฉบับที่ 1-9

วันนี้ (22 พ.ค. 2557) ได้มีการรัฐประหารครั้งที่ 13 ของประเทศไทย

17.00 น.  ประกาศฉบับที่ 1/2557 :

เรื่อง การควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ

 

ตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, เขตปริมณฑล และพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศในหลายพื้นที่ เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่าง ๆ ต่อเนื่อง เหตุดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวจนเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง ที่จะส่งผลกระทบต่อความร้ายแรงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม เพื่อให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ประชาชนในชาติเกิดความรัก สามัคคี เช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรม กับทุกพวกทุกฝ่าย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงความจำเป็นต้องเข้าคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกคนอยู่ในความสงบ ดำเนินวิถีชีวิต และประกอบอาชีพต่อไปตามปกติ ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามที่เคยปฏิบัติ สำหรับข้าราชการทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีอาวุธเพื่อใช้ในราชการของหน่วย ห้ามเคลื่อนย้ายกำลัง และอาวุธโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่เพียงผู้เดียว

สำหรับคณะทูตานุทูต สถานกงสุล องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งชาติต่างประเทศที่พำนัก อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะให้ความคุ้มครอง และยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ยังคงเป็นไปตามปกติ ตามที่รัฐบาลชุดเดิมได้ดำเนินการไว้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะยึดมั่นใจความจงรักภักดี และจะปกป้องเทิดทูนดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย และทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557

ประกาศฉบับที่ 2/2557 : เรื่อง การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร

ประกาศฉบับที่ 3/2557 : ประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 22.00 – 05.00 น. ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 57 เป็นต้นไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

18: 32 น. ประกาศฉบับที่ 4/2557  : ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อหน่วยทหารที่อยู่ใกล้เคียง หรือสามารถเดินทางกลับได้ด้วยตนเอง

19:00 น. ประชาสัมพันธ์  : ทาง คสช. ได้จัดรถโดยสารบริการ ผู้ชุมนุมที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับภูมิลำเนา สามารถติดต่อหน่วยทหารที่อยู่ใกล้เคียง หรือหากต้องการเดินทางกลับด้วยตนเอง สามารถเดินทางกลับได้ทันที

19:14 น. ประกาศฉบับที่ 5/2557 : การสิ้นสุดชั่วคราว รธน. 2550 ยกเว้นหมวด 2 (พระมหากษัตริย์) ให้ครม. รักษาการสิ้นสุดอำนาจ

                                                               ส.ว. ศาล องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตาม รธน. ยังมีอำนาจอยู่

19:19 น. ประกาศฉบับที่ 6/2557 : เรื่องการแต่งตั้งบุคคลใน คสช.

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
2. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
3. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
4. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
5. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
6. พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

19:28 น. คำสั่งฉบับที่่ 1/2557  : เรื่องการให้บุคคล 18 คน มารายงานตัวต่อกองทัพ

1. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

2. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

3. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

4. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

5. พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

6. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

7. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

8. นางเบญจา หลุยเจริญ

9. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

10. นางปวีณา หงสกุล

11. พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต

12. นายพ้อง ชีวานันท์

13. นายยรรยง พวงราช

14. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

15. นายสนธยา คุณปลื้ม

16.นายประดิษฐ สินธวณรงค์

17. นายสรวงศ์ เทียนทอง

18. นายประเสริฐ บุญชัยสุข

19:38 น. ประกาศฉบับที่ 7/2557  : ห้ามชุมนุมทางการเมือง ห้ามมิให้มั่วสุมหรือชุมนุมเกิน 5 คน หากฝ่าฝืน ต้องโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คสช. จัดรถ ส่งผู้ชุมนุมกลับภูมิลำเนา   –      ถนนอักษะ 30 คัน

                                                                  –      ถนนราชดำเนิน 20 คัน

                                                                  –      ถนนแจ้งวัฒนะ 20 คัน

20:58 น. ประกาศฉบับที่ 8/2557  : ข้อยกเว้นการออกนอกเคหะสถาน เพื่อบรรเทาผลกระทบการประกอบอาชีพ 5 ข้อ 

1.  ผู้ที่ต้องเดินทางเข้า-ออกประเทศ

2. ผู้ที่ทำงานเป็นผลัด

3. ธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีขอจำกัดทางเวลา

4. ผู้ที่มีธุรกิจจำเป็น เช่น ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาล การดำเนินงานเพื่อสิทธิมนุษยธรรม

5. ผู้ที่มีกรณีจำเป็นอื่นๆ ให้ขออนุญาตทหารในเขตนั้นๆ

 

21: 00 น. ประกาศฉบับที่ 9/2557  : ให้สถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน ปิดทำการในวันที่ 23 ถึง 25  พ.ค. 2557

 

สำหรับการเดินทาง

รถไฟฟ้าBTS                                                 เปิดให้บริการถึง 21.00น.

รถไฟฟ้าใต้ดินMRT                                       เปิดให้บริการ ถึง 20.00 น.

 

หมายเลขติดต่อ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คสช. 0942349312-4 ,0941286273-9

ท่าอากาศยานไทย Hotline 1722 (24/7)

 

ข้อมูลจาก

http://n9ews.tlcthai.com/news/314538.html

http://news.springnewstv.tv/48388/คสช-เรียก-18-อดีตรัฐมนตรีเข้ารายงานตัววันนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s